Odosielanie SMS cez SOAP

WSDL: https://api.bsms.viamobile.sk/soap?wsdl
Endpoint: https://api.bsms.viamobile.sk/soap
Metóda: SendSms


HTTP Basic Autorizácia

HTTP hlavička Hodnota
Authorization Basic base64(username:password)
POST https://api.bsms.viamobile.sk/soap HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "http://bsms.viamobile.sk/SendSms" Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk

Error kódy

Kód Meno Popis
1000 Unauthorized Nesprávne meno alebo heslo
1011 Unknown network Nemáte povolenie na odoslanie správy do uvedenej siete
1012 Unknown sender Sender môže byť len z rozsahu definovaného spoločnosťou Via Mobile
1013 Message too long Správa je dlhšia ako povolený limit
1014 ID not integer ID správy nie je numerické
2001 SMS sending disabled Posielanie SMS nie je povolené. Prosím, kontaktujte Via Mobile
2002 Not enough credit Nesprávne meno alebo heslo
1.1 Odoslanie SMS

Odoslanie SMS - request

Parameter Povinný Typ Popis
/sender
Nepovinný String(11) Odosielateľ správy, maximálne 11 znakov, nesmie byť iba číslo.
Default: InfoSMS
/encoding
Nepovinný Enum gsm/utf8
gsm - štandardná SMS správa (prevolené, znaky z abecedy GSM7).
Text do 160 znakov je 1 SMS, text nad 160 znakov sa rozdelí do: ceil(length(text)/153) SMS

utf8 - unicode SMS správa (s diakritikou, znaky z UTF8 abecedy).
Text do 70 znakov je 1 SMS, text nad 70 znakov sa rozdelí do: ceil(length(text)/67) SMS

Default: gsm
/time_to_send
Nepovinný ISO timestamp ISO timestamp vo formáte YYYY-MM-DD HH:mm:ss, napr. 2019-01-01T21:00:00
Default: Aktuálny dátum a čas
/message/id
Povinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/message/msisdn
Povinný Int64 Číslo v medzinárodnom formáte bez + a 00 na začiatku. Napr. 421903123456
/message/text
Povinný String(480) Text správy. Kódovanie ASCII/UTF8 (podľa type/encoding)
POST https://api.bsms.viamobile.sk/soap HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "http://bsms.viamobile.sk/SendSms" Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:bsms="http://bsms.viamobile.sk/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <bsms:messages> <sender>InfoSMS</sender> <encoding>gsm</encoding> <time_to_send>2020-01-01T00:00:01</time_to_send> <bsms:message> <id>1</id> <msisdn>421903123456</msisdn> <text>Test message</text> </bsms:message> <bsms:message> <id>2</id> <msisdn>421903123456</msisdn> <text>Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. Veeeeeeeeeeeeeeeery long SMS. </text> </bsms:message> </bsms:messages> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Odoslanie SMS - response

Parameter Povinný Typ Popis
/messageSentStatus/id Povinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/messageSentStatus/status Povinný String Stav odoslania ku každej správe:
ok - Správa odoslaná
blacklist - MSISDN je na blackliste, správa neodoslaná
error - Správa neodoslaná
notAllowed - Nepovolené MSISDN na testovanie, správa neodoslaná
network_disabled - Cieľová sieť blokovaná, správa neodoslaná
/messageSentStatus/duplicate Nepovinný Boolean Duplicitná správa
/messageSentStatus/price Nepovinný Decimal Cena za jednu správu (správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS).
Null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
/messageSentStatus/parts Povinný Int32 Počet SMS v správe pre multipart SMS.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://bsms.viamobile.sk/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:messageSentStatuses> <ns1:messageSentStatus> <id>1</id> <status>ok</status> <duplicate>true</duplicate> <price>0.05</price> <parts>1</parts> </ns1:messageSentStatus> <ns1:messageSentStatus> <id>2</id> <status>ok</status> <duplicate>false</duplicate> <price>0.1</price> <parts>2</parts> </ns1:messageSentStatus> </ns1:messageSentStatuses> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>
1.2 Odoslanie Unicode SMS

Odoslanie Unicode SMS - request

Parameter Povinný Typ Popis
/sender
Nepovinný String(11) Odosielateľ správy, maximálne 11 znakov, nesmie byť iba číslo.
Default: InfoSMS
/encoding
Nepovinný Enum gsm/utf8
gsm - štandardná SMS správa (prevolené, znaky z abecedy GSM7).
Text do 160 znakov je 1 SMS, text nad 160 znakov sa rozdelí do: ceil(length(text)/153) SMS

utf8 - unicode SMS správa (s diakritikou, znaky z UTF8 abecedy).
Text do 70 znakov je 1 SMS, text nad 70 znakov sa rozdelí do: ceil(length(text)/67) SMS

Default: gsm
/time_to_send
Nepovinný ISO timestamp ISO timestamp vo formáte YYYY-MM-DD HH:mm:ss, napr. 2019-01-01T21:00:00
Default: Aktuálny dátum a čas
/message/id
Povinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/message/msisdn
Povinný Int64 Číslo v medzinárodnom formáte bez + a 00 na začiatku. Napr. 421903123456
/message/text
Povinný String(480) Text správy. Kódovanie ASCII/UTF8 (podľa type/encoding)
POST https://api.bsms.viamobile.sk/soap HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "http://bsms.viamobile.sk/SendSms" Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:bsms="http://bsms.viamobile.sk/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <bsms:messages> <sender>InfoSMS</sender> <encoding>utf8</encoding> <time_to_send>2020-01-01T00:00:01</time_to_send> <bsms:message> <id>1</id> <msisdn>421903123456</msisdn> <text>Text sms - ľščťžýáíé</text> </bsms:message> <bsms:message> <id>2</id> <msisdn>421903123456</msisdn> <text>Very long SMS with accent - ľščťžýáíé ľščťžýáíé ľščťžýáíé ľščťžýáíé ľščťžýáíé </text> </bsms:message> </bsms:messages> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Odoslanie Unicode SMS - response

Parameter Povinný Typ Popis
/messageSentStatus/id Povinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/messageSentStatus/status Povinný String Stav odoslania ku každej správe:
ok - Správa odoslaná
blacklist - MSISDN je na blackliste, správa neodoslaná
error - Správa neodoslaná
notAllowed - Nepovolené MSISDN na testovanie, správa neodoslaná
network_disabled - Cieľová sieť blokovaná, správa neodoslaná
/messageSentStatus/duplicate Nepovinný Boolean Duplicitná správa
/messageSentStatus/price Nepovinný Decimal Cena za jednu správu (správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS).
Null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
/messageSentStatus/parts Povinný Int32 Počet SMS v správe pre multipart SMS.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://bsms.viamobile.sk/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:messageSentStatuses> <ns1:messageSentStatus> <id>1</id> <status>ok</status> <duplicate>true</duplicate> <price>0.05</price> <parts>1</parts> </ns1:messageSentStatus> <ns1:messageSentStatus> <id>2</id> <status>ok</status> <duplicate>false</duplicate> <price>0.1</price> <parts>2</parts> </ns1:messageSentStatus> </ns1:messageSentStatuses> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>