delivery SMS JSON - PUSH

Popis
Zistenie stavu doručenia SMS.
Funkčnosť
Stavy odoslaných SMS sú automaticky doručované na Callback URL ako JSON objekt metódou HTTP POST.
Pre každý stav je vygenerovaný samostatný request.
Callback URL je vopred dohodnutá.
Request
{ "id": 123, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "delivered", "operator": 23101, "price": 0.03, "parts": 1 }
{ "id": 123, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "undeliverable", "operator": 23101, "price": null, "parts": 1 }
{ "id": 123, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "expired", "operator": 23101, "price": 0.06, "parts": 2 }
Parameter Typ Popis
id
int64 unikátne ID zaslanej SMS
received timestamp dátum prijatia delivery reportu od operátora
status string(50) delivered - správa doručená, undeliverable - správa nedoručená, waiting - neznámy stav, expired - správa nedoručená
operator int32 Kód operátora - 23101 Orange SK, 23102 Telekom SK, 23103 4rka SK, 23106 O2 SK, 23000 CZ, 0 ostatne
price decimal Cena za jednu správu (Správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS). null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
parts int32 Počet SMS v správe pre multipart SMS.
Odpoveď
Status je považovaný za doručený, ak server odpovie HTTP statusom 200.
Verzie
Verzia Dátum Popis
2.0 23.10.2014 prvá verzia