delivery SMS JSON - PULL

Popis
Zistenie stavu doručenia SMS.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie delivery reportu.
V body sa vracia informácia o doručení. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
POST https://api.bsms.viamobile.sk/json/delivery
Request body
{ "username": "test", "password": "test", "deliveries": [ {"id": 123}, {"id": 124}, {"bsmsId": 9993} ] }
Parameter Required Type Description
username
Povinný String(32) Prihlasovacie meno
password
Povinný String(32) Heslo
id
Nepovinný int64 Unikátne ID zaslanej SMS zo systému klienta. Jeden z parametrov "id" alebo "bsmsId" je povinný.
bsmsId
Nepovinný int64 Unikátne ID SMS v systéme BSMS. Jeden z parametrov "id" alebo "bsmsId" je povinný.
Response
{ "response": { "status": 200, "delivery": [ { "id": 123, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "delivered", "operator": 23101, "price": 0.03, "parts": 1, "bsmsId": 9991 }, { "id": 124, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "undeliverable", "operator": 0, "price": null, "parts": 1, "bsmsId": 9992 }, { "id": null, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "waiting", "operator": 23102, "price": 0.06, "parts": 2, "bsmsId": 9993 } ] } }
Parameter Typ Popis
id
int64 Unikátne ID zaslanej SMS zo systému klienta
received timestamp Dátum prijatia delivery reportu od operátora alebo v prípade waiting dátum poslednej kontroly
status string(50) delivered - správa doručená, undeliverable - správa nedoručená, waiting - neznámy stav, expired - správa bol nedoručená
operator int32 Kód operátora - 23101 Orange SK, 23102 Telekom SK, 23103 4rka SK, 23106 O2 SK, 23000 CZ, 0 ostatne
price decimal Cena za jednu správu (Správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS). null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
parts int32 Počet SMS v správe pre multipart SMS.
bsmsId
int64 Unikátne ID SMS zo systému BSMS
Error response
{ "response": { "status": 401, "code": 1000, "description": "Unauthorized" } }
Chybové návratové hodnoty
HTTP kód Kód Popis Vysvetlenie
401 1000 Unknown username/password Nesprávne meno alebo heslo
500 Unknown error Neznáma chyba, request je potrebné zopakovať/kontaktovať Viamobile